• Nederlands
  • English
Vitaal Telen - Onderzoek naar..

Onderzoek naar..

Goede ervaringen zijn er volop. Telers die met vitaal water onderweg zijn, zagen vaak met eigen ogen de positieve gevolgen.  Harde cijfers onderbouwen nu de mogelijkheden van vitaal water.

Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Beekenkamp Plants, Meluna Research en Chrystallab en mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het geeft de tuinbouw een concreet handvat om vitaliteit in watermanagement te integreren.

Structuur verbeteren.
Bij het vitaliseren van water wordt geen enkele stof toegevoegd of onttrokken aan het water. Het gaat uitsluitend om de behandeling, middels een VT Vitaliser. Dit systeem wordt na de irrigatie-unit geplaatst en geeft water zijn oorspronkelijke trilling terug. Deze eigen trilling (inherent aan alle atomen en moleculen op aarde) kan verstoord zijn door de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, Osmose/Uv  behandeling, meststoffen of verstoring door aanwezige UMTS-masten in de omgeving.

Een en ander wordt duidelijk na microscopisch onderzoek in het laboratorium.

(1)  (2)

Vitaal water bezit een fijnmazige organisatie van sporen en mineralen (1), bij een lagere vitaliteit clusteren deze samen (2).

De structuur (lees: vitaliteit) van water is voor elk bedrijf te onderzoeken en te implementeren.

Qua onderzoek zitten de testen met vitaal water in een opwaartse flow. Vitaal Telen koos ervoor puur de fysieke resultaten te noteren. Daartoe realiseerden zij in 2010 een eenvoudige en doeltreffende proefopstelling bij Beekenkamp Plants. In proefvakken van ruim duizend planten werd het gewas deels wel en deels niet met gevitaliseerd water behandeld. En dat gedurende meerdere seizoenen en teeltstadia, van zaai tot aan het moment van uitgifte.

Geen slappe planten
De onderzoekers telden onder meer de kieming, keken naar de wortels, vergeleken de trosontwikkeling en onderzochten de groei van de scheuten. De verschillen tussen behandelde en niet-behandelde planten waren er. Resultaten maken duidelijk dat de planten water gegeven met vitaal water een uniformer gewas vertoonden en een meer vertakt wortelstelsel aanmaakten.

Vitaal (links) Niet vitaal (rechts)

Erik Heijs  noemt nog twee andere waarnemingen: “Na het koppen groeiden de twee scheuten bij de behandelde planten aanzienlijk gelijker uit. Daarnaast gingen  de koppen van de onbehandelde planten in de proef  tijdens de zomermaanden nog wel eens slap, de vitaal geteelde planten niet.” Verschil in kieming was er niet. Ineke Moerman volgde de vitaal opgekweekte planten ook bij Beekenkamp’s afnemers op locatie. Ook daar groeiden de planten  opgebouwd met vitaal water gelijker weg, en hadden betere trossen. Moerman: ”De planten doen het gewoon makkelijker. Een prachtige uitkomst. Hoe mooi is het dat het  gietwater zelf de plant iets extra kan meegeven, waardoor vitaliteit en de weerbaarheid van het gewas  zich verder kan ontwikkelen.

Percentage kniktrossen

 

Met vitaal water

Zonder vitaal water

Telling 1

3%

16%

Telling 2

14%

26%

 

 

 

 


Doorstart onderzoek

Heijs volgde de resultaten op de voet. Samen met Moerman maakte hij constant de vertaalslag van waarnemingen naar achterliggend verhaal. Wat hij zag was terug te voeren op de veranderde structuur van het water, de jonge planten waren veel beter in staat hun voedingsstoffen en zuurstof op te nemen. De winst voor Beekenkamp was en is duidelijk: uniforme partijen en beter ontwikkelde planten.

En niet alleen de plantenkweker ziet mogelijkheden voor het gebruik van vitaal water. Ook het  Ministerie van Landbouw is gecharmeerd van de uitkomsten en stemde in 2012 in met een subsidieverlening voor een doorstart van het onderzoek.

Chemie terugdringen
Voor Erik Heijs, teeltcoördinator vruchtgewassen bij Beekenkamp, was vitaal water geen nieuw begrip. “Op kleine schaal werkten we er al mee. Als plantenteler ben je immers altijd op zoek naar manieren om je product uniform en sterk te maken. Wij proberen daarbij zo min mogelijk gebruik te maken van chemie. Als vanzelfsprekend kijk je dan ook naar water. Je weet, daar zit veel in, maar er kan ook veel mis mee zijn."

Meer inzicht in de mogelijkheden van water, is in het belang van de hele tuinbouw. Deze loopt nu nog, in samenwerking met onder meer, R&D Beekenkamp, Hortinova,  Kwekerij ‘t Woudt en Prominent Innovatie.

De huidige onderzoeksvraag luidt: Is het mogelijk om met een opkweek met gebruik van vitaal water te komen  naar een teelt met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Resultaten uit dit onderzoek worden najaar 2014 verwacht. Moerman: “De volgende uitdaging is om te kijken naar alle mogelijkheden die Vitaal water voor de tuinbouw biedt. Potentie is er zeker, en natuurlijk niet alleen bij vruchtgroenten. Ook bij chrysanten is al een jaarrond onderzoek afgesloten. Ook daar werd dezelfde ontwikkeling in  beworteling als bij Beekenkamp gezien, waarbij aantoonbaar is geworden dat elke plant vanuit water de vertaalslag naar vitaliteit.” laat zien.

Samenvatting:
Vitaal Telen treedt naar buiten met de onderzoeksresultaten van de testen met de VT-Vitaliser bij Beekenkamp. Uit deze grootschalige praktijkproeven blijkt dat jonge planten geteeld met vitaal water, zich beter ontwikkelen en een beter vertakt wortelstelsel hebben. Hiermee is ondersteund dat de mineralenorganisatie van water een belangrijke impact heeft op de weerbaarheid en groei van een gewas. Met die aantekening dat vitaliteit van het water volgens de betrokkenen niet het einddoel is, maar gezien moet worden als onderdeel van een groter systeem. Door vitaliteit te integreren in het watermanagement komt de realisatie van een eerlijk, smaakvol eindproduct weer een stapje dichterbij.

 

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door "Europees landfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".